Stiúrthóirí agus Eolas Eile

Lucy McCaffrey

Cathaoirleach

Ina gairm bheatha thar tríocha bliain, d’oibrigh Lucy McCaffrey mar chomhairleoir gnó d’eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus phríobháideach in Éirinn agus do phríomhchomhlachtaí ilnáisiúnta san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus san Afraic. In 1992, tar éis roinnt blianta a bheith caite aici le comhairleacht nuálaíochta Synectics Inc. atá lonnaithe i mBostún, bhunaigh sí ‘Latitude’, comhairleacht a dhéanann speisialtóireacht i dtacaíocht a thabhairt d’athrú eagraíochtúil straitéiseach. Chuimsigh jabanna Latitude san earnáil phríobháideach earnáil na seirbhísí airgeadais, earnáil na monaraíochta, an earnáil ghairmiúil agus earnáil na seirbhísí. San áireamh le hobair san earnáil phoiblí bhí éascú cláir athraithe suntasach laistigh de raon leathan d’eagraíochtaí agus tionscnaimh chun éifeachtacht agus comhoibriú idir-eagraíochta a chothú.

Is é an tAire Iompair a cheap Lucy mar Chathaoirleach ar dtús i mí na Nollag 2009 agus bhí sí ceaptha arís in 2014. Bhí sí mar Stiúrthóir d’Údarás Forbartha Dugthailte Bhaile Átha Cliath, bhí sí mar Stiúrthóir de Comhlacht Chalafort Átha Cliath idir 1997 agus 2002 agus bhí sí ar an mBord den Lárionad Tionscadail Ealaíne ar feadh tréimhse cúig bliana (1988-1993).

Eamonn O’Reilly

Príomhfheidhmeannach

Ceapadh Eamonn O’Reilly mar Phríomhfheidhmeannach de Comhlacht Chalafort Átha Cliath i mí Lúnasa 2010. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach roimhe sin ar Portroe Stevedores, gnó láimhseála lasta bunaithe i mBaile Átha Cliath, ó 2005. Le linn na tréimhse sin, bhí ról ag Eamonn mar bhainisteoir forbartha grúpa de mháthairchomhlacht Portroe, Doyle Shipping Group.

Sula ndeachaigh sé chuig Doyle Shipping Group, bhí Eamonn ina bhainisteoir tionscadail do Securicor Ireland agus bhí post aige mar shainchomhairleoir bainistíochta in KPMG freisin. Bhí sé mar Phríomhfheidhmeannach de Marine Terminals Limited idir 1992 agus 1996.

Chuir Eamonn tús lena shaol oibre mar innealtóir le Irish Cement Limited sula ndeachaigh sé thar lear ag obair san Éigipt, san Araib Shádach agus sa Chongó.

Is innealtóir cairte é Eamonn a bhain a chéim amach i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá Máistreacht sa Riarachán Gnó aige ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá Eamonn ina bhall d’Institiúid Innealtóirí na hÉireann agus is Cathaoirleach reatha é d’Eagraíocht Phoirt Mhuir na hEorpa (ESPO) agus tá sé ina bhall den Chomhairle Ginearálta Stevedoring.

Paul Bates

Stiúrthóir

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a cheap Paul don Bhord i Meán Fómhair 2013. Ina ghairm bheatha sa Státseirbhís thar ceithre bliana is daichead, d’oibrigh Paul i réimse Ranna Rialtais, lena n-áirítear ocht mbliana déag ar an bpunann Turasóireachta agus ceithre bliana mar Chomhairleoir Tráchtála ag Buanionadaíocht na hÉireann chuig AE sa Bhruiséil. Sula ndeachaigh sé ar scor i mí Mhárta 2013, d’oibrigh Paul mar Ard-Rúnaí Cúnta agus mar Cheann de Rannóg na Turasóireachta sa Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

Tá taithí ag Paul i bhforbairt beartais straitéisigh agus anailís bheartais straitéisigh, i gclár a cheapadh agus a bhainistiú, i ngníomhaireachtaí Stáit a athstruchtúrú, i bhforais Stáit a rialú agus i reachtaíocht a dhréachtú.

Rinne Paul staidéar ar eacnamaíocht i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus tá an ‘Assistant Secretary Leadership Challenge Programme’ ó Ollscoil Harvard críochnaithe aige.

Cheap an Rialtas é mar chomhalta de Bhord Scannán na hÉireann, mar Stiúrthóir de Shannon Free Airport Development Company Limited agus mar Stiúrthóir de Overseas Tourism Marketing Initiative Limited.

Geoffrey Darling

Stiúrthóir

Is é an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a cheap Geoff don Bhord i mí Iúil 2014. Is comhairleoir loingis agus infheisteoir i longa é Geoff agus tá níos mó ná 40 bliain de thaithí aige laistigh den tionscal loingseoireachta, ar muir agus ar tír araon.

Is bunaitheoir é Geoff de ghrúpa infheistíochta príobháideach sa tionscal loingseoireachta agus is comhairleoir é dó freisin. Déanann an chuideachta codanna éagsúla an mhargaidh loingseoireachta a bhainistiú ar bhonn tráchtála, chomh-infheistíonn sí sna margaí seo agus ceannaíonn agus tógann sí longa ann.

Mar chomhairleoir, tugann sé comhairle do chliaint éagsúla maidir le gnéithe tráchtála agus oibríochta laistigh den tionscal loingseoireachta.

Bhí Geoff mar bhun-scairshealbhóir/stiúrthóir ar chuideachta bainistíochta tráchtála neamhspleách loinge. D’éirigh an Chuideachta a fhorbairt mar cheann de na hOibreoirí Speisialaithe ‘Reefer’ is fearr. Díoladh an Chuideachta in 2005.

Clúdaíonn a chuid taithí go leor róil bhainistíochta éagsúla bunaithe ar tír laistigh den tionscal loingseoireachta. Is máistir-mhairneálach aicme 1 é Geoff atá cáilithe agus a bhfuil go leor taithí aige, cuimsíonn a chuid taithí mara 15 bliana ag trádáil ar fud an domhain i gcéimeanna mara lena n-áirítear Captaen.

Emer Finnan

Stiúrthóir

Is é an tAire Iompair a cheap Emer Finnan do Bhord Comhlacht Chalafort Átha Cliath i mí Feabhra 2011 agus bhí sí ceaptha arís i mí na Samhna 2016. Is gairmí airgeadais í Emer agus tá breis is 20 bliain de thaithí aici, agus is Comhpháirtí agus Stiúrthóir Bainistíochta Sinsearach de Kildare Partners í (ciste cothromais phríobháideach), ó Mheán Fómhair 2013. Sular ghlac sí leis an bpost seo, bhí Emer mar cheann de Ghrúpa institiúidí airgeadais NCB idir Meán Fómhair 2012 agus Meán Fómhair 2013. Ó Eanáir go Meán Fómhair 2012, bhí Emer ag obair mar chomhairleoir neamhspleách. Bhí ról ag Emer mar Stiúrthóir Airgeadais de Chumann Foirgníochta EBS ó Fheabhra 2010 go Nollaig 2011 agus bhí róil straitéiseacha aici in EBS idir 2005 agus 2010, chomh maith le bheith ag obair mar Rúnaí Cuideachta le linn cuid mhór den tréimhse sin. Sula ndeachaigh sí chuig EBS, bhí Emer ag obair mar Stiúrthóir de NCB Corporate Finance Limited agus thug sí comhairle do líon mór idirbheart i margadh na hÉireann. Roimhe sin, bhí Emer ag obair le ABN AMRO Bank N.V. agus Citibank in airgeadas corparáideach in Londain. Oileadh Emer mar chuntasóir cairte in KPMG.

Is céimí í Emer ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus tá sí mar bhall d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. Bhí Emer ar Bhord Údaráis RTÉ ó 2005 go 2010 agus is Stiúrthóir í de Ghrúpa C&C cpt agus Children’s Fund for Health Limited, an charthanacht atá bainteach le hOspidéal na Leanaí i Sráid Temple.

Michael Hand

Stiúrthóir

Ceapadh Michael Hand don Bhord i mí Feabhra 2018 ar feadh tréimhse trí bliana. Tá an-taithí aige thar 40 bliain mar cheannaire sinsearach sna hearnálacha a bhaineann le hInnealtóireacht Comhairleach agus Tógáil in Éirinn agus tá taithí aige le bheith i gceannas ar dhearadh agus seachadadh de mhór-thionscadal bonneagair straitéiseacha. Bhí sé mar Chathaoirleach agus Stiúrthóir Bainistíochta d’Innealtóirí Comhairliúcháin PH McCarthy agus bhí sé mar Stiúrthóir d’Innealtóireacht WYG agus d’Innealtóirí Comhairliúcháin JB Barry.

Ó 2010 go dtí 2016, bhí Michael mar Phríomhfheidhmeannach agus Stiúrthóir den Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin. Is Stiúrthóir Neamh-Fheidhmeannach é de Eirgrid Plc agus de Irish Archaeological Ltd. D’oibrigh sé le gradam mar oibrí deonach agus Stiúrthóir san earnáil phobail dheonach.

Tá Michael thar a bheith cáilithe in Innealtóireacht agus Gnó. Tá céim aige san innealtóireacht ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus tá Máistreacht sa Riarachán Gnó aige ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. In 2014, bhronn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath dochtúireacht oinigh air. Is Comhalta de cheithre institiúid ghairmiúil é agus is Innealtóir Cairte é, is Stiúrthóir Cairte é agus is Bainisteoir Cairte Uisce & Timpeallachta é.

Helen Collins

Stiúrthóir

Chuaigh Helen isteach sa Bhord i mí Lúnasa 2012. Is dlíodóir í de réir gairme agus bhí sí ina comhpháirtí i McCann Fitzgerald go dtí 2010, tá taithí ar leith aici i ndlíthíocht tráchtála maidir le dlí na cuideachta, baincéireachta, árachais, rialála, AE, Bunreachtúil agus riaracháin.

Is í Helen Rúnaí an Bhoird agus is í an tOifigeach um Chomhlíonadh i NDRC, cuideachta a thógann agus a chuireann acmhainní ar fáil do chuideachtaí digiteacha óga ionas gur féidir iad a infheistiú, agus chun a chinntiú go bhfuil fiontraíocht dhigiteach mar pháirt den gheilleagar atá bríomhar agus ag fás.

Tá Helen ina ball de Phainéal Bhinse Achomhairc Sheirbhísí Airgeadais na hÉireann, agus is idirghabhálaí creidiúnaithe CEDR í freisin.

Keith Nolan

Stiúrthóir

Ceapadh Keith do Bhord Comhlacht Chalafort Átha Cliath i Meán Fómhair 2017. Chuaigh Keith isteach sa Chuideachta in 1997 agus bhí ról aige mar ríomhchláraitheoir TF. Ó shin i leith, chuaigh Keith ar aghaidh go dtí a ról reatha mar Bhainisteoir Oibríochtaí TFC, ag glacadh níos mó freagrachtaí agus ag cur feabhas ar a chuid scileanna ar an mbealach.

Tá an-taithí ag Keith le TFC agus i rith a 21 bhliain sa Chuideachta, fuair sé blaiseadh de gach rannóg den eagraíocht agus d’Oibríochtaí Comhlacht Chalafort Átha Cliath ar fad.

Is comhalta seanbhunaithe de CSTGT é Keith agus tá sé bainteach go gníomhach le ról lárnach ar choiste rannóige CSTGT ar feadh beagnach 20 bliain.

Michael Sheary

Rúnaí na Cuideachta & Príomhoifigeach Airgeadais

Tháinig Michael Sheary isteach sa Chuideachta in 1982 agus bhí róil shinsearacha éagsúla aige, lena n-áirítear Leas Rialtóir Airgeadais, go dtí gur ceapadh é mar Rúnaí agus Príomhoifigeach Airgeadais na Cuideachta in 2001. Ó shin i leith, tá maoirseacht déanta ag Michael ar fheidhmeanna airgeadais, dlíthiúla agus riaracháin na Cuideachta.

Cáilíodh Michael mar Chuntasóir Cairte Deimhnithe in 1988 agus glacadh é mar Chomhalta de Chumann na gCuntasóirí Cairte Deimhnithe in 1996. Is Stiúrthóir é de Chuideachta Gníomhaíochtaí Ainmnithe (DAC) Dhroichead na Rinne agus tá ionadaíocht déanta aige roimhe seo ar son Chomlacht Chalafort Átha Cliath mar Stiúrthóir ar East Link Limited. Is Iontaobhaí de scéim Pinsin le Sochar Sainithe Chomlacht Chalafort Átha Cliath é.

 • Rúnaí & Oifig Chláraithe
 • Michael Sheary
 • An Lárionad Poirt
 • Bóthar Alexandra
 • Baile Átha Cliath 1
 • Uimhir Chláraithe:
 • 262367
 • Baincéirí Príomha
 • Banc na hÉireann
 • 2 Plaza Burlington
 • Bóthar Burlington
 • Baile Átha Cliath 4
 • An Banc Eorpach Infheistíochta
 • 98-100 boulevard Konrad Adenauer
 • L-2950 Lucsamburg
 • Ulster Bank DAC
 • Ulster Bank Group Centre
 • Cé Sheoirse
 • Baile Átha Cliath 2
 • Iniúchóirí
 • Deloitte
 • Deloitte & Touche House
 • Ardán Phort an Iarla
 • Baile Átha Cliath 2
 • Achtúirí
 • Mercer
 • Teach Charlotte
 • Sráid Charlemont
 • Baile Átha Cliath 2
 • Dlíodóirí
 • Beauchamps Solicitors
 • 2 Cois Abhann
 • Cé Sir John Rogerson
 • Baile Átha Cliath 2
 • Eversheds
 • 1 Lárionad Phort an Iarla
 • Ardán Phort an Iarla
 • Baile Átha Cliath 2
 • Mason Hayes & Curran
 • Teach an Phoirt Theas
 • Sráid na Be
 • Baile Átha Cliath 4