Clár Comhardaithe

Amhail ag 31 Nollaig 2017


Nótaí

2017

€’000

2016

€’000

Sócmhainní seasta
Sócmhainní inláimhsithe

11

417,734

329,491

Sócmhainní inláimhsithe

12

491

536418,225

330,027

Sócmhainní reatha
Talamh forbartha

13

1,246

1,246

Fardail

14

536

520

Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí

15

13,675

17,166

Airgead sa bhanc agus ar láimh


21,924

37,986

Airgead Srianta

16

-

14,125

Infheistíochtaí (lena n-áirítear €50,985,000 (2016: €12,254,000) dlite tar éis níos mó ná aon bhliain amháin)

17

50,985

12,25488,366

83,297

Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin

18

(12,193)

(43,943)

Glansócmhainní reatha


76,173

39,354

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha


494,398

369,381

Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin

19

(71,959)

(11,136)

Soláthairtí i gcoinne dliteanas
Soláthar i gcomhar oibleagáid sochar iarfhostaíochta

31

(398)

(1,161)

Soláthairtí eile i gcoinne dliteanas

22

(13,035)

(7,436)

Glansócmhainní


409,006

349,648

Caipiteal agus cúlchistí
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas

23

14,464

14,464

Cúlchiste um thiontú caipitil

23

119

119

Cuntas Brabúis agus caillteanais


393,705

334,347

Ranníocaíocht chaipitiúil

23

718

718

Iomlán an chothromais


409,006

349,648

Rinneadh na ráitis airgeadais a údarú ag an mBord Stiúrthóirí le heisiúint ar an 28ú Márta 2018 agus síníodh thar a cheann iad.

Thar ceann an Bhoird

Lucy McCaffrey

Eamonn O’Reilly

28th Márta 2018