Príomhtháscairí Feidhmíochta Airgeadais


2017

€’000

2016

€’000
Láimhdeachas

85,497

81,633

Brabús Oibriúcháin

46,512

45,554

Corrlach Oibriúcháin (%)

54.4%

55.8%

TRÚCDA

53,625

53,642

TRÚC

46,512

45,554

Glanmhuirir Úis

422

847

Clúdach úis- bonn TRÚCDA (ó thaobh ama de)

127.1

63.3

- bonn TRÚC (ó thaobh ama de)

110.2

53.8

Glanairgead (Fiachas) / Tirim

(37,864)

2,986

Glanairgead (Fiachas) / Tirim mar chéatadán d’iomlán an chothromais (%)

(9.3%)

0.9%

Glanairgead (Fiachas) / Tirim mar chéatadán de na sócmhainní seasta (%)

(9.1%)

0.9%

Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ) (%)

12.0%

13.9%


2017

€’000

2016

€’000
TRÚC

46,512

45,554

Dímheas

9,562

9,082

Amúchadh

(542)

(475)

Athluacháil mhaoin infheistíochta

(1,600)

(350)

Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta

(307)

(169)

TRÚCDA

53,625

53,642

TRÚC - tuilleamh roimh ús agus cáin

TRÚCDA - tuilleamh roimh chostais úis, cáin, dímheas, amúchadh, míreanna eisceachtúla agus costais iomarcaíochta neamheisceachtúla

Clúdach úis - an cóimheas idir EBITDA nó EBIT agus glanmhuirir úis

TACÚ - an cóimheas idir an brabús oibriúcháin agus an meánmhéid caipitil atá in úsáid

TRÚCDA
(€'000)

2017

2016

TRÚC
(€'000)

2017

2016

Glanairgead (Fiachas) / Tirim (€'000)

2017

2016

Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ)

2017

2016