Cuntais Tarraingthe (nach bhfuil iniúchta)

Thug Parlaimint na hEorpa isteach an Rialachán um Sheirbhísí Calafoirt (Rialachán 2017/352) ar an 15 Feabhra 2017. Leis an Rialachán bunaítear creat um sholáthar sheirbhísí calafoirt agus rialacha coiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais na gcalafort.

Tá an ráiteas faoi ranníocaíocht airgeadais maidir le seirbhís tarraingthe an Chomhlachta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2017, i dteannta le figiúir chomparáideacha le haghaidh 2016, leagtha amach thíos:


2017

€’000

2016

€’000
Ioncam

3,587

3,192
Costais Díreacha

1,400

1,323
Ranníocaíocht le forchostais agus riarachán

2,187

1,869

Ioncam
  • 20173,587
  • 20163,192
Costais Díreacha
  • 20171,400
  • 20161,323
Ranníocaíocht le forchostais agus riarachán
  • 20172,187
  • 20161,869