Cuntas Brabúis agus Caillteanais

Le haghaidh na Bliana Airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2017


Nótaí

2017

€’000

2016

€’000

Láimhdeachas

5

85,497

81,633

Costas díolachán


(26,222)

(25,907)

Brabús Comhlán


59,275

55,726

Speansais riaracháin


(14,670)

(10,691)

Ioncam oibriúcháin eile

6

1,907

519

Brabús Oibriúcháin

8

46,512

45,554

Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil

7

254

414

Ús infhaighte agus muirir chomhchosúla

7

(422)

(886)

Glanspeansas Úis


(168)

(472)

Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Chánachas


46,344

45,082

Cáin ar bhrabús gnáthghníomhaíochtaí

10

(5,769)

(6,042)

Brabús don Bhliain Airgeadais


40,575

39,040

Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.