Ráiteas ar Athruithe Gnáthscaireanna

Le haghaidh na Bliana Airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2017


Nóta

Scairchaipiteal glaoite

Cúlchiste um thiontú caipitil

Ranníocaíocht chaipitiúil

Cuntas brabúis agus caillteanais

Iomlán€’000

€’000

€’000

€’000

€’000
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2016

23

14,464

119

718

313,189

328,490
Brabús na bliana


-

-

-

39,040

39,040
Ioncam Cuimsitheach Eile don bhliain


-

-

-

(6,970)

(6,970)
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don bhliain


-

-

-

32,070

32,070
Díbhinní

9

-

-

-

(10,912)

(10,912)
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2016

23

14,464

119

718

334,347

349,648Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2017

23

14,464

119

718

334,347

349,648
Brabús na bliana


-

-

-

40,575

40,575
Ioncam Cuimsitheach Eile


-

-

-

30,496

30,496
Ioncam Cuimsitheach Iomlán don bhliain


-

-

-

71,071

71,071
Díbhinní

9

-

-

-

(11,712)

(11,712)
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2017

23

14,464

119

718

393,705

409,006