Ráiteas ar Shreafaí Airgid

Le haghaidh na Bliana Airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2017


Nótaí

2017

€’000

2016

€’000

Glanmhéid airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

24

52,520

43,179

Cáin íoctha


(4,683)

(4,539)

Glanairgead ginte ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin


47,837

38,640

Sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Ceannach sócmhainní inláimhsithe


(78,316)

(44,715)

Ceannach sócmhainní inláimhsithe


(27)

(298)

Deontais a fuarthas


1,870

55

Deontais aisíoctha


(85)

-

Fáltais ó dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe


381

304

Airgead Srianta

16

-

(14,125)

Ús faighte


-

39

Gluaiseacht infheistíochtaí gearrthéarmacha

17

-

35,115

Glanmhéid airgid thirim cruthaithe/(úsáidte) i ngníomhaíochtaí infheistíochta


(76,177)

(23,625)

Sreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin
Iasachtaí ardaithe


60,000

-

Aisíoc iasachta


(35,000)

-

Díbhinní

9

(11,712)

(10,912)

Ús infhaighte agus muirir chomhchosúla


(1,010)

(1,076)

Glanmhéid airgid thirim úsáidte i ngníomhaíochtaí infheistíochta


12,278

(11,988)

(Glanlaghdú)/Glanmhéadú ar airgead tirim sa bhanc agus ar láimh


(16,062)

3,027

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag tús na bliana


37,986

34,959

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ag deireadh na bliana


21,924

37,986

Tá airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim déanta suas de:
Airgead sa bhanc agus ar láimh


21,924

37,986

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim


21,924

37,986