Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

Le haghaidh na Bliana Airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2017


Nótaí

2017

€’000

2016

€’000

Brabús don Bhliain Airgeadais


40,575

39,040

Gnóthachan/(caillteanas) atomhais aitheanta ar oibleagáidí sochair sainithe

31

34,853

(7,965)

Cáin iarchurtha bainteach le (gnóthachan)caillteanas atomhais ar oibleagáidí sochair sainithe

10

(4,357)

995

Ioncam Cuimsitheach Eile don bhliain airgeadais, glan ó cháin


30,496

(6,970)

Iomlán an Ioncaim Chuimsithigh don bhliain airgeadais


71,071

32,070