Tuarascáil Bhliantúil & Ráitis
Airgeadais 2017

Tuarascáil Bhliantúil & Ráitis
Airgeadais 2017

Príomhphointí Airgeadais 2017

Láimhdeachas (€m) 4.7%
Brabús oibriúcháin (€m) 2.1%
Brabús i ndiaidh cánach (€m) 3.9%
Caiteachas Caipitil (€m) 117.9%
Iomlán an Chothromais (€m) 17.0%
Díbhinní (€m) 7.3%

Buaicphointí Oibríochtúla 2017

Ardú 4.3% Ar mhéideanna
trádála in 2017

2016: ardú 6.3%
Ba é 36.4 milliún tona an tréchur iomlán2016: 34.9 milliún tona
Chuaigh 992,062 aonad Ró-Ró trí chríochfoirt farantóireachta an Phoirt
2016: 944,531 feithicil
Rinneadh 698,348 aonad coibhéise fiche troigh (TEU) a láimhse áil sna trí chríochfort coimeádán de chuid an Phoirt
2016: 663,732 TEUs
Thaistil 1,846,553 paisinéir tríd an bPort
2016: 1,814,089
Thug 210,050 paisinéir agus ball criú ó 127 long crúsála cuairt ar an bPort
2016: 159,124

Ráiteas ón gCathaoirleach

Chomh maith lena bheith ar an mbliain is fearr riamh do thréchur, láimhdeachas agus leibhéil bhrabúis, ba é 2017 an bhliain is fearr riamh d’infheistíocht i mbonneagar ag an gCuideachta

Athbhreithniú ón bPríomhfheidhmeannach

Tháinig méadú mór ar allmhairí agus ar onnmhairí, rud a léirigh feidhmíocht dhearfach ghinearálta an gheilleagair le linn na bliana.